Regulamin konkursu "Zostań Redaktorem JOY"

29.03.2019
Regulamin konkursu "Zostań Redaktorem JOY" fot. Joy
Reklama

Redakcja

 

REGULAMIN KONKURSU

ZOSTAŃ REDAKTOREM JOY

 

I Postanowienia ogólne


1.  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „Zostań redaktorem JOY” (dalej „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A,           02-305 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, REGON: 010279247, Kapitał Zakładowy: 2 000 200,00 zł. (dalej „Organizator”). 

3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany wyłącznie do użytkowników sieci Internet.

5. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.joy.pl oraz na Instagramie @joypoland.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7. Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu zdobycia nagród przewidzianych w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.joy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

II Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (Dalej „Uczestnik Konkursu”).
3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne płci żeńskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia;
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadają dostęp do Internetu;
d) posiadają aktywny adres e-mail;
e) posiadają konto na portalu Instagram, zarejestrowane na swoje rzeczywiste dane osobowe. Konto Uczestnika Konkursu musi mieć charakter publiczny;
f) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
g) zaakceptowały Regulamin.

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Fundatora, dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Konkursu nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta na portalu Instagram. 

 

III Czas trwania

 


1. Konkurs zostanie ogłoszony na portalu internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem www.joy.pl, w magazynie JOY (dalej „Magazyn”) oraz na koncie na portalu Instagram pod nazwą @joypoland i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu Instagram (dalej „Portal”).
2. Konkurs trwa w okresie od 29 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.
3. 13 maja 2019 r. nastąpi wyłonienie zwyciężczyni Konkursu (dalej: „Laureat Konkursu”).

 

IV Przebieg Konkursu

 


1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, we wskazanym okresie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest łącznie spełnić następujące wymagania:
a) opublikować na swoim profilu na Portalu zdjęcie okładki wydania kwiecień 2019 (4/19) Magazynu (dalej „Zdjęcie”). 
b) zdjęcie musi zostać oznaczone hashtagiem: #jointeamjoy oraz profilem @joypoland;
c) przysłać pod adres e-mail joy@joy.pl próbkę testu o objętości 2-3 tys. znaków ze spacjami/bez spacji, utrzymanego w jednej z następujących form dziennikarskich: felieton, reportaż, artykuł na wybrany, dowolny temat, z zastrzeżeniem, że tematyka Tekstu może mieć wpływ na jego ocenę przez Organizatora w myśl postanowienia Działu IV ust. 4 Regulaminu poniżej (dalej „Tekst”);
d) wraz z Tekstem przysłać następujące dane: swoje imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz krótką autoprezentację; 
e) złożyć na rzecz Organizatora obowiązkowe oświadczenia poprzez ich przesłanie
drogą poczty elektronicznej pod adres e-mail joy@joy.pl, z których będzie wynikało, że: 
a) Uczestnik Konkursu zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść w całości, 
b) Uczestnik Konkursu udziela Marquard Media Polska Sp. z o.o. zezwolenia w trybie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie „Zostań Redaktorem JOY” na portalach internetowych,  na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.joy.pl, na stronie Magazynu na Facebook oraz Instagram pod nazwą @joy, a także w publikacjach w Magazynie, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie,
c) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
(dalej łącznie: „Zgłoszenie”)

3. Przykładowa treść obowiązkowych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 lit. e powyżej,  została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Organizator wyłoni Laureta Konkursu na podstawie oceny Tekstów pod kątem:
a) doboru tematu do profilu magazynu,
b) sprawności językowej,
c) kreatywności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.
6. Zgłoszenie Uczestnika w ramach Konkursu, w tym Zdjęcie oraz Tekst, nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:
a) zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
b) zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
c) zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;
d) zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;
e) zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;
f) zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;
g) zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;
h) zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
i) zabronione jest zamieszczenie treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.
7. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające. W szczególności Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu, zgodnie z postanowieniem II ust. 5 Regulaminu Konkursu.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może zamieścić w ramach Zgłoszenia i Konkursu jedno Zdjęcie i przesłać jeden Tekst. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu zamieści więcej niż jedno Zdjęcie lub wyśle więcej niż jeden Tekst, Organizator weźmie pod uwagę Zdjęcie lub Tekst opublikowane/nadesłany najwcześniej.
9. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z nadesłanego Zgłoszenia, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zgłoszenia na Portalu oraz w Magazynie oraz za inne przypadki publicznego udostępniania Zgłoszenia w całości lub części, w tym za udostępnianie poszczególnych jego elementów. Uczestnik gwarantuje, iż żadna inna osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń.
  

V Prawa autorskie do Zdjęć i Tekstu przesłanych w ramach Zgłoszenia

 


1. Z chwilą opublikowania przez Uczestnika Konkursu na portalu Instagram Zdjęcia oraz z chwilą wysłania Organizatorowi Tekstu (dalej łącznie „Utwór”), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm), Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z Utworu przez okres 5 (słownie: pięciu) lat na wszelkich znanych polach eksploatacji utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu; 
b) wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu; 
c) wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów; 
d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń, utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej
e) wprowadzanie przez Organizatora jakichkolwiek zmian do Utworu; 
f) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
g) każde inne formy korzystania i rozpowszechniania Utworu.
2. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w tym prawo do sporządzania, korzystania i rozporządzania wszelkimi opracowaniami Utworu, w pełnym zakresie. Organizator jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu i dysponowania powstałymi w ten sposób utworami zależnymi. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego, do Utworu oraz upoważnia Organizatora do wykonywania tych praw w jego imieniu.
4. Z chwilą Zgłoszenia, Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszych zgód i zezwoleń, a także dalszych licencji do Utworu.

 

VI Komisja Konkursowa

 


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłaszanych Zdjęć i Tekstów oraz w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).
2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora. 
3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.

 

VII Nagrody

Reklama

 


1. Nagrodą w konkursie (przyznawaną jednej osobie – Laureatowi Konkursu) jest dzień spędzony w redakcji i publikacja tekstu stworzonego w trakcie dnia w redakcji na łamach Magazynu – Laureat Konkursu stanie się członkiem redakcji na jeden dzień, podczas którego zapozna się z całym procesem wydawania magazynu oraz pod opieką  redaktorów JOY stworzy własny tekst, który zostanie opublikowany na łamach Magazynu (Dalej „Nagroda”). Organizator nie przewiduje innych nagród w Konkursie dla innych Uczestników.
2. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o Nagrodzie przez wiadomość prywatną wysłaną przez Organizatora za pośrednictwem Portalu oraz drogą poczty elektronicznej (e-mail).
3. Szczegóły przyznania Nagrody zostaną ustalone za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Portalu lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.
4. Uczestnik Konkursu uprawniony do Nagrody traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:
a) odmówi przyjęcia Nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem Konkursu nie będzie możliwy z przyczyn leżących po jego stronie, tj. w szczególności w razie nieuzyskania przez Organizatora odpowiedzi od Uczestnika Konkursu w terminie dwóch dni od poinformowania go o Nagrodzie zgodnie z ust. 2 powyżej,
c) Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody,
d) Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w oparciu o postanowienia Regulaminu.
5. W dniu stawienia się przez Laureata Konkursu w siedzibie Organizatora, w celu opisanym w  ust. 1 powyżej, Laureat Konkursu zawrze z Organizatorem stosowną umowę regulującą zasady uczestnictwa Laureata Konkursu w pracy redakcji w związku z Nagrodą, a także przenoszącą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do stworzonego w ramach Nagrody tekstu.  
6. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której Laureat Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w Regulaminie Konkursu, pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

 


VIII Dane osobowe

 


1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek i Zgłaszających jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 142A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 (dalej „Administrator”). 
2. Niniejszy Dział VIII Regulaminu stanowi spełnienie obowiązku Administratora, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, wizerunek,(dalej łącznie: „Dane”). 
4. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia Zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu (w tym także w mediach), realizacji uprawnień Administratora wynikających z postanowień licencji o której mowa w Dziale V Regulaminu, rozpatrzenia reklamacji oraz publikacji tekstu stworzonego w ramach Nagrody. 
5. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Laureatem Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane po okresie licencji wskazanej w Dziale V ust. 1 Regulaminu. Upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
6. Dane Laureata Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przyznanie lub realizacja nagrody zgodnie z Regulaminem, przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi). Dane Laureata Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia innej niż reklamacja formy roszczeń zgłoszonych przez Laureatkę, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8. Na potrzeby realizacji Konkursu, Dane Uczestniczek będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów: podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są Dane, oraz firmy kurierskie w celu wysyłki Nagród. 
9. Administrator pozyskuje Dane Uczestnika Konkursu bezpośrednio od Uczestnika.
10. Podstawą przetwarzania Danych Uczestników wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest  art. 6 ust. 1 pkt b i c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. realizacja uprawnień Administratora wynikających z postanowień licencji o której mowa w Dziale V ust. 1 Regulaminu oraz spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, przyrzeczeniem i wydaniem Nagrody oraz innych przepisów prawa np. prawa podatkowego. 
11. Uczestnikom Konkursu i przysługuje prawo do:
- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
- złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych (Uczestniczek Konkursu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
- złożenia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: joy@joy.pl
13. Podanie Danych Osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do otrzymania ewentualnej nagrody
14. Podanie Danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.

 

IX Postępowanie reklamacyjne

 


1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy: joy@joy.pl najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestniczki, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora. W skład Komisji Sprawdzającej nie może wchodzić żadna z osób wchodząca w skład Komisji Konkursowej.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestniczce przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 

X Odpowiedzialność Organizatora

 


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.

 

XI Postanowienia ogólne

 


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział
w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. 
2. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.joy.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Instagram ani przez portal Facebook.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie mogą wpłynąć na prawa nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator opublikuje informację na Portalu, na stronie internetowej www.joy.pl, a także poinformuje Uczestników drogą poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMIN KONKURSU

ZOSTAŃ REDAKTOREM JOY

 


Obowiązkowe oświadczenia, o których mowa w Dziale IV ust. 2 lit. e Regulaminu Konkursu, mogą zostać wyrażone w następujący sposób:

 


Oświadczam, iż zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść w całości. 

 


Oświadczam, iż jestem pełnoletnia i mam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 


Udzielam Marquard Media Polska Sp. z o.o. zezwolenia w trybie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie „Zostań Redaktorem JOY” na portalach internetowych,  na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.joy.pl, na stronie Konkursu na Facebook oraz Instagram, a także w publikacjach w Magazynie, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie.

 

Reklama

Polecane wideo

Reklama

Podobne tematy

Skomentuj